logo

Het pompierskorps in 1919

Op 28 juni 1894 werd op de zitting van de gemeenteraad een gewapend vrijwillig brandweerkorps opgericht. Dit bij toepassing van art. 128 van de wet van 30 maart 1836. Dit korps stond onder het gezag van de burgemeester. Het was belast met de dienst der brandweer en kan ten zelfde titel als burgerwacht opgeroepen worden voor het handhaven van de orde en openbare rust.

pompiersReglement - ledenlijst

Art.10 De bestuursraad van het korps is samengesteld uit:

  • De Burgemeester-voorzitter
  • De stadsbouwmeester
  • Twee gemeenteraadsleden
  • De officieren van het korps
  • Een onderofficier d.d. schrijver
  • Een korporaal
  • Twee pompiers

Art.11 De twee gemeenteraadsleden en de onderofficier schrijver worden aangeduid door de gemeenteraad voor een termijn van drie jaar. De korporaal en de twee pompiers worden bij meerderheid van stemmen gekozen door de onderofficieren, korporaals en pompiers voor een termijn van drie jaar.

Art.22 De dienst behelst; de hulp in geval van brand, oefeningen en wapenschouwingen. De burgemeester kan het korps doen optreden in openbare gemeentefeesten.

Art.23 Zodra een brand zich in de stad voordoet, worden de leden van het pompierskorps hiervan onmiddellijk verwittigd bij middel van een elektrische bel.

Art.24 Op het eerste sein begeeft zich een sectie van 12 daartoe aangeduide mannen naar het brandspuithuis om met het materiaal te vertrekken.

De volgende personen maakten deel uit van het korps in 1919:

3 leden van het gewapend korps

Naam Functie
Hertsens A. Kapitein-bevelhebber
Pieters Aug. Luitenant-dokter
Dogaer J. Onderluitenant
Cluytens G. Sergeant
Cuypers A. Sergeant
Van Malderen J. Sergeant
Crom L. Sergeant
Van den Bergh Sergeant
De Coster J. Sergeant-fourrier
Maes J. Korporaal-klaroen
Devroede Fr. Korporaal
Huygens J. Koporaal
Timmermans Korporaal
Veltmans J. Korporaal
Cromboom Klaroen
Van Gijzel L. Klaroen
Barri C. Pompier
Cluytens Ed. Pompier
Cluytens R. Pompier
Devroede Em. Pompier
De Buyzer J. Pompier
Borremans Pompier
Coessens K. Pompier
De Moor J. Pompier
Janssens P. Pompier
Noëz Paul Pompier
Noëz Louis Pompier
Poortman Pompier
Van Vlasschaer Pompier
Van Malderen Paul Pompier
Evolutie
Bepalingen

Art.7
Elk lid van het pompierskorps gaat de schriftelijke verbintenis aan de bepalingen van reglement na te leven en gedurende ten minste vijf jaar te dienen.

Een lid dat zich buiten de stad zou vestigen, is van rechtswege van zijn verbintenis ontslagen. Het lid dat vóór het einde van zijn verbintenis zijn ontslag zou nemen, zal aan de stad een som van 50 Fr. moeten betalen.

Art.9
De straffen toepasselijk op de onderofficieren, korporaals, klaroenen en pompiers zijn:

  • 1. De berisping
  • 2. De opschorsing
  • 3. De uitsluiting

Deze straffen worden toegepast door het college van Burgemeester en Schepenen op voorstel van de bestuursraad.

Art.14 Na iedere brandramp doet de kapitein-bevelhebber of zijn plaatsvervanger verslag aan de bestuursraad. Dat verslag wordt door de bestuursraad aan het schepencollege medegedeeld.

Art.26 De sectie belast met de orde-en politiedienst, begeeft zich gewapend ter plaatse van den brand, sluit de straat af ten einde alle belemmering te voorkomen, waakt over het materieel en laat bij den brand slechts personen toe die er uit hoofde van hun ambt of hun beroep bijgeroepen zijn.

Lees ook ...
Generic placeholder image

De grote stadsbrand in Chicago (Illinois) in 1871. Het hele verhaal op:

The Great Chicago fire

In 1885 werd bij openbare affiche een oproep gericht aan de bevolking van de wijk Nekkerspoel om zich vrijwillig te melden voor het brandweerkorps.